Zorg voor een kind is passend als je van het kind zelf uitgaat’

Anne’s Groeilaantje werkt met drie pijlers. Deze pijlers waarborgen een goede zorg voor het kind. DOEN + ONTWIKKELEN = FUNCTIONEREN. Hierin staat het ZIJN van uw kind centraal. Jouw kind mag ten alle tijden zichzelf zijn, aangeven waar hij behoefte aan heeft. Belangrijk dat hij zich veilig voelt. Bij de begeleiding wordt uitgegaan van het kind zelf, wat past er bij hem? Wat vindt hij leuk? Wat werkt en wat kan hij? Daar gaan we meer van doen. Doen wat werkt zodat we dat ook toe kunnen passen op dingen die nog lastig zijn.

Voor groei is het belangrijk om samen activiteiten te ondernemen. Vaak is het voor kinderen makkelijker om te vertellen wat hun bezighoudt, een inkijkje in hun binnenwereld te geven, als ze dingen aan het doen zijn. Vertrouwen is een belangrijke basis voor openheid. Dit proces kan versneld worden als we gezamenlijk iets ondernemen.

Ik geloof in verscheidenheid in karakters, achtergronden, iemands levensloop en dus behoeftes. Het ‘doen’ dient een doel; het kind moet succeservaringen gaan krijgen. Of hij* nu werkt in de moestuin, kokkerelt in de keuken, schildert op doek, sport of beestjes verzorgt, het is net waar hij behoefte aan heeft. Doen wat je leuk vindt, leidt tot stimulans en dat leidt tot groei en heling. Zeker wanneer dat gecombineerd wordt met begeleiding op maat.

Jouw kind komt op locatie. In de prachtige kas van Kim Kamerling in Boskoop kunnen we die succeservaring gaan realiseren. Persoonlijke aandacht en bezig zijn met allerlei activiteiten in onze kas, zorgt ervoor dat het kind tot zichzelf kan komen en weer kan groeien.

Wees van harte welkom!

*Overal waar zijn/hij staat, wordt ook haar/zij bedoeld.

‘Het brein is als een parachute, het werkt alleen als het openstaat’


Centraal staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, om deze te reguleren en te stimuleren. Vervolgens is het de bedoeling dat hij steeds meer komt tot goed functioneren. Zo wordt de basis gelegd voor jouw kind om met een goed gevoel weer in zijn kracht gezet te worden. Afhankelijk van welke zorg er nodig is, kunnen we in goed overleg bekijken welke vorm van begeleiding Anne’s Groeilaantje aan kan bieden. Dit kunnen losse coaching sessies zijn en er kan een traject bestaande uit dagdelen van circa twee/drie uur ingezet worden. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn wanneer het jouw kind even niet lukt om naar school te gaan. Uiteraard gaat het altijd om zorg op maat, kijkend naar wat passend is voor het kind.

Wanneer er een traject op maat in wordt gezet, wordt het kind gedeeltelijk uit de omgeving gehaald die hem op dat moment teveel prikkels en stress bezorgt. Wellicht is het functioneren in een klas lastig voor hem. De zorgkas is dan een fijne plek om heen te gaan.

Process = progress

Bij Anne’s Groeilaantje kun je terecht voor losse coaching sessies en voor een intensiever traject bestaande uit dagdelen. Ik bied individuele begeleiding aan en begeleiding in groepsverband ‘Club Groeilaantje’. Ook kan een klasseninterventie helpend en wenselijk zijn, dan kan ik voor een ‘Klasklus’ op school komen.

Bij iedere vorm van begeleiding stel ik een ‘groeidocument’ op gedurende de periode dat we samen optrekken. Dit document krijg je als ouder/verzorger en kan ook gedeeld worden met school. Het groeidocument blijkt altijd zeer waardevol. Zowel tijdens de begeleiding als daarna. Het geeft een compleet en overzichtelijk beeld van de uitgangspositie, de behoeftes van het kind – ouder(s)/verzorger(s) – school en van de ontwikkeling en groei die doorgemaakt wordt. Ook is het groeidocument voorzien van tips en advies.

Het initiatief kan zowel bij de ouder(s)/verzorger(s) als de school vandaan komen om contact met mij op te nemen. Hoe mooi is het wanneer je deze zorg als school aan kunt bieden voor leerlingen die het zo goed kunnen gebruiken?

Tijdens het kennismakingsgesprek zal de hulpvraag duidelijk worden en welke begeleidingsvorm we het beste in kunnen gaan zetten. Gedurende de begeleiding leren we elkaar steeds beter kennen en zal duidelijk worden op welke manier Anne’s Groeilaantje de hulpvraag om kan zetten in concrete doelen. In spel en in actief en creatief bezig zijn toont het kind non-verbaal vaak waardevolle informatie waar ik mijn begeleiding weer op aan kan passen.

In mijn begeleiding leg ik de nadruk op drie ontwikkelpunten die in mijn optiek enorm belangrijk zijn voor ieder kind. ‘Mindset’, ’talentontwikkeling’ en ‘welbevinden’. In mijn jarenlange ervaring heb ik gemerkt dat deze ontwikkelpunten onlosmakelijk verbonden zijn met het bijdragen aan een antwoord op veel hulpvragen. Mijn begeleiding is onlosmakelijk verbonden met de gehele context van het kind. Het gezin van herkomst speelt hierin een grote rol. Dit is waarom ik samenwerking met ouders/verzorgers zo belangrijk vind.

Zorgen op het sociaal emotioneel vlak kunnen zomaar te maken hebben met problematiek die school gerelateerd is. Kinderen kunnen enorm geholpen zijn met hulp bij de executieve functies en leer strategieën. Ook hiervoor zijn kinderen van harte welkom bij Anne’s Groeilaantje.


Aanbod Anne’s Groeilaantje

Wat de hulpvraag ook is, ieder kind is welkom! Dankzij mijn jarenlange ervaring, kennis en inzicht is mijn begeleiding breed inzetbaar en sluit die goed aan bij de kinderen die ik mag helpen.

* Individuele hulp

Coaching sessies van 60 min.

* Club Groeilaantje

Kinderen kunnen ook aangemeld worden in groepsverband. Dikwijls is het helpend om een groepje kinderen uit de klassensetting te halen en zorg op maat te bieden. Deze sessies beslaan een dagdeel van 120 min. / 180 min.

* Groeiklas

Wanneer het wenselijk is om een klasseninterventie te doen ten behoeve van het kind / de kinderen in begeleiding of van de gehele klas kan Anne’s Groeilaantje ook van betekenis zijn. Deze sessies beslaan een dagdeel van 120 min. / 180 min.

Opbouw begeleiding

-Eerste (telefonische) contact met ouder(s)/verzorger(s) en/of school: Hulpvraag en problematiek inzichtelijk maken.

-Casuïstiek-gesprek: Eerste contact en kennismaking met ouder(s)/verzorger(s) en/of school, zonder het kind. Bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen, casuïstiek. Waar is behoefte aan?

-Eerste contact en kennismaking met het kind en ouder(s)/verzorger(s) in de kas, intake: Belangrijk om te onderzoeken of er een klik is en of uw kind zich op zijn gemak voelt.

-Coaching sessies met het kind: Ik volg het kind in zijn gedragingen en uitingen. Hieruit volgt een plan van aanpak voor begeleiding op maat.

-Coaching sessies met ouder / verzorger / school: Wat is er nodig om het kind zo goed als mogelijk te kunnen ondersteunen?

-Overleg sessies met andere professionals rondom de begeleiding.

-(Tussen) Evaluatie met ouder(s)/verzorger(s) en/of school: Op welke manier zijn de gestelde doelen behaald en wat is er eventueel nog nodig? Hier valt o.a. het bespreken en/of overdragen van het groeidocument onder.

De opbouw en duur van begeleiding is afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Juist omdat ik zorg op maat wil bieden, is er veel mogelijk. Zowel langdurige als kortdurende hulp.

Tarieven:

* Eerste contact              30 min.               Gratis

* Casuïstiek-gesprek        45 min.               €45,00

* Intake                          45 min.               €45,00

* Losse sessies                60 min.               €70,00

* Club Groeilaantje         120 min.             €125,00

                                         180 min.             €160,00

* (Tussen)Evaluatie            60 min.             €70,00

* (Groei)documentatie                             €85,00

Scholen kunnen zorg inkopen (bv. Groeiklas), neem gerust contact op voor de mogelijkheden en tarieven.

Prijzen zijn inclusief materiaalkosten, kasfaciliteiten en vrijgesteld van BTW.

Wees welkom!

Denk je dat je bij Anne’s Groeilaantje weleens op je plek zou kunnen zijn? Wil je even overleggen en/of e.e.a. vragen? Neem dan gerust contact met me op en kom zeker eens een kijkje nemen in de kas.

Wie weet tot snel!

Contact