Algemene voorwaarden

Anne’s Groeilaantje

1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle
offertes en overeenkomsten van of met Anne’s Groeilaantje en alle daarmee verband
houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Bedrijfsinformatie
Anne’s Groeilaantje is opgericht door Annemarie Rothfusz-de Gijt en ingeschreven bij KvK
Den Haag onder nummer 83362266.

3. Uitvoering van de overeenkomst
a. Anne’s Groeilaantje zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dit betekent dat alle
kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit ingezet zal worden.
b. Anne’s Groeilaantje heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Echter kan
het bereiken van het door de opdrachtgever beoogde resultaat niet worden gegarandeerd.
c. Het niet verstrekken van belangrijke informatie waarvan de cliënt en/of
ouder(s)/verzorger(s) en/of leerkracht(en) op de hoogte zijn, zoals aanwezig dossier van een
arts, specialist of andere hulpverlener, kan nadelige gevolgen hebben voor het
begeleidingsproces. In dit geval is de cliënt en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) en/of
leerkracht(en) hier zelf verantwoordelijk voor.

4. Definities
a. Opdrachtnemer: Anne’s Groeilaantje
b. Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer, te weten de ouder(s)/verzorger(s)
van de cliënt en/of de school waar de cliënt op zit.
c. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten.

5. Toestemming begeleiding
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende
ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende,
gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder
wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij
gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de
begeleiding, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Anne’s Groeilaantje kan hier
niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

6. Vertrouwelijkheid
Anne’s Groeilaantje is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in
het kader van het begeleidingstraject. Voor overleg met derden in het belang van het kind,
wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).

Anne’s Groeilaantje verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Alle informatie uit gesprekken, mailcontact, eindverslagen of andere vormen van
verslaglegging mogen niet worden ingezet bij juridische procedures.

7. Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en ernstig psychische klachten raadt Anne’s Groeilaantje nadrukkelijk aan
om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Anne’s Groeilaantje kan nimmer
aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit,
of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de
zijde van Anne’s Groeilaantje.

8. Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te vragen bij Anne’s
Groeilaantje. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld zijn alle bedragen in Euro’s. Alle tarieven
van de opdrachtnemer zijn inclusief BTW. Tariefwijzigingen worden een maand van tevoren
aangekondigd.

9. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na
factuurdatum betaald te worden. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 14
dagen betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien er een tweede
betalingsherinnering moet worden verstuurd, is Anne’s Groeilaantje gerechtigd om €40,00
administratiekosten in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht
voldaan, dan is Anne’s Groeilaantje genoodzaakt de vorderingen aan de opdrachtgever uit
handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet,
volledig voor rekening van de opdrachtgever. Als er niet binnen de betalingstermijn wordt
betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd verdere levering van diensten op te schorten,
totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Betalen in termijnen is mogelijk in overleg met Anne’s Groeilaantje.
Betaling dient maandelijks overgemaakt te worden naar bankrekeningnummer,
IBAN: NL03KNAB0409917001.
Er zal helaas geen restitutie plaatsvinden bij het halverwege beëindigen/opzeggen van de
opdracht.

10. Verhindering deelname
Indien bij verhindering tenminste 48 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de
gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 48 uur zal dit wel het
geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk
mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail.

11. Aanvullende afspraken
Tijdens de begeleiding wordt er geregeld contact opgenomen door de opdrachtnemer
met de ouder(s)/verzorger(s) en de school van de cliënt om vorderingen en bijzonderheden
te bespreken. Deze contactmomenten, telefonisch of via de mail, zijn inclusief en dus zonder
extra kosten. Indien van toepassing kan Anne’s Groeilaantje doorverwijzen voor verder
onderzoek of ander soort hulpverlening.

12. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.

13. Waarborgen van de privacy van Anne’s Groeilaantje
Wanneer Anne’s Groeilaantje op enigerlei wijze overlast en/of uitsluiting ervaart, is zij
gerechtigd de samenwerking stop te zetten en de opdracht op te heffen. Er zal in dit geval
geen restitutie plaatsvinden.