Algemene voorwaarden

Anne’s Groeilaantje

1.Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle
offertes en overeenkomsten van met Anne’s Groeilaantje en alle daarmee verband
houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.


2. Bedrijfsinformatie Anne’s Groeilaantje is opgericht door Annemarie Rothfusz-de Gijt en ingeschreven bij KvK Den Haag onder nummer 83362266.


3. Uitvoering van de overeenkomst Anne’s Groeilaantje zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in opdracht met de eisen van goed uitvoeren. Dit betekent dat alle kennis, ervaring, betrouwbaarheid en professionaliteit ingezet zal worden.

b. Anne’s Groeilaantje heeft een inspanningsverplichting aan de opdrachtgever. Echter kan
het bereiken van de door de klant verwachte resultaten niet worden gegarandeerd.


c.
Het niet verstrekken van belangrijke informatie waarvan de cliënt en/of
ouder(s)/opvoeder(s) en/of professional(s) op een school op de hoogte zijn, zoals aanwezig dossier van een arts, specialist of andere hulpverlener, kan nadelige gevolgen hebben voor het begeleidingsproces. In dit geval is de cliënt en/of zijn ouder(s)/opvoeder(s) en/of professional(s) op een school hier zelf verantwoordelijk voor.4.
Definities Opdrachtnemer: a.
Annes Groeilaantje b. Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer, te weten de ouder(s)/opvoeder(s) van de cliënt en/of de school waar de cliënt op zit. c. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten.


5. Toestemming begeleiding Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouder(s)/opvoeder(s) akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder/opvoeder draagt ​​​​er zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende ouder/opvoeder wordt over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder/opvoeder op enige wijze obstakels maakt tegen de begeleiding, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Anne’s Groeilaantje kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Om kwalitatief goede zorg te kunnen bieden voor het kind en ouder(s)/opvoeder(s) is het noodzakelijk dat ouder(s)/opvoeder(s) zaken rondom de zorg voor hun soort met elkaar bespreken en uiteindelijk wordt dit gecommuniceerd naar Annes Groeilaantje. Ouder(s)/opvoeder(s) zijn en blijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor het welzijn van hun kind, in welke vorm dan ook.


6. Vertrouwelijkheid Anne’s Groeilaantje is verplicht tot geheimhouding van alles wat er wordt besproken tijdens of in het kader van het begeleidingstraject. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). Anne’s Groeilaantje verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle informatie uit gesprekken, mailcontact, eindverslagen of andere vormen van verslaglegging mogen niet ingezet worden door juridische procedures.


7. Aansprakelijkheid Bij lichamelijke en ernstig psychische klachten raadt Anne’s Groeilaantje naast om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Anne’s Groeilaantje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade of bevestigde uit, of in combinatie met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet van grove schuld aan de zijde van Anne’s Groeilaantje.


8. Tarieven Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te vragen bij Anne’s Groeilaantje. Onder andere anders vermeld zijn alle bijdragen in Euro’s. Alle tarieven van de opdrachtnemer zijn inclusief BTW. Tariefwijzigingen worden een maand van vooraf aangekondigd.


9. Betalingsvoorwaarden Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Dit dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien de klant niet binnen de termijn van 14 dagen betaald wordt, wordt er een betalingsherinnering verzonden. Indien er een tweede betalingsherinnering moet worden verzonden, is Anne’s Groeilaantje inschrijvingen om €40,00 administratiekosten in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Anne’s Groeilaantje genoodzaakt om de opdrachtgever uit handen te geven aan derden. De kosten die later verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor rekening van de opdrachtgever.Als er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtnemer verdere levering van diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan. Betalen op termijn is mogelijk in overleg met Anne’s Groeilaantje. Betaling dient tussentijds overgemaakt te worden naar bankrekeningnummer, IBAN: NL03KNAB0409917001.

Er zal helaas geen restitutie plaatsvinden bij het halverwege beëindigen/opzeggen van de
opdracht.


10. Verhindering deelname Indien bij verhindering minimaal 48 uur van vooraf verzekerd wordt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 48 uur zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail.


11. Aanvullende afspraken Tijdens de begeleiding wordt er contact opgenomen door de opdrachtnemer met de ouder(s)/opvoeder(s) en de school van de cliënt om gebeurtenissen en bijzonderheden te bespreken. Deze contactmomenten, telefonisch of via de mail, zijn inclusief en dus zonder extra kosten. Afspraken op locatie gelden als sessie en worden dus in rekening gebracht. Indien van toepassing kan Anne’s Groeilaantje doorverwijzen voor verder onderzoek naar andere soorten hulpverlening.


12. Wetgeving Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.


13. Waarborgen van de privacy van Anne’s Groeilaantje Wanneer Anne’s Groeilaantje een of andere manier overlast en/of uitsluiting samenbrengt, is zij de aandeelhouder die de samenwerking stopt en de opdracht opheft. Er zal in dit geval geen restitutie plaatsvinden.