Privacyverklaring
Anne’s Groeilaantje

In deze Privacy verklaring wil ik duidelijkheid geven over hoe ik omga met
persoonsgegevens. Anne’s Groeilaantje doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en
gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Ik ben te bereiken via info@annesgroeilaantje.nl of tel. 06-43237191.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Anne’s Groeilaantje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn
diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Ik neem de privacy van
persoonsgegevens zeer serieus. Anne’s Groeilaantje zal persoonlijke gegevens niet aan
derden verstrekken indien dit niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst
en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: • Voor- en
achternaam • Geslacht • Leeftijd • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres •
School en klas • Voornamen ouders.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Anne’s Groeilaantje verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
u of uw kind: • Gezondheid • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar •
Gezinssamenstelling • Overige gegevens die u actief verstrekt.
Doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Anne’s Groeilaantje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Het
afhandelen van uw betaling • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn
dienstverlening uit te kunnen voeren.
Anne’s Groeilaantje verwerkt ook persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals
gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Anne’s Groeilaantje neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een
persoon (ik) tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens Anne’s Groeilaantje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen: • Gegevens van kinderen/ouder(s)/verzorger(s) die klant zijn bij Anne’s Groeilaantje bewaar ik nog twee jaar. De reden hiervoor is dat wanneer zij later eventueel nog een keer gebruik willen maken van de diensten van Anne’s Groeilaantje, werkzaamheden efficiënt herpakt kunnen worden. • Facturen met persoonsgegevens ben ik verplicht 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden Anne’s Groeilaantje verstrekt alleen de financiële administratie aan derden (boekhouder, belastingdienst). Andere persoonsgegevens verstrek ik alleen met schriftelijke toestemming van wettelijke vertegenwoordigers. Er zullen nooit persoonsgegevens worden verkocht aan een derde partij. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Vordering Gegevens Bescherming (AVG) en de telecommunicatiewet.

Cookies of vergelijkbare technieken
Anne’s Groeilaantje gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is
mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Anne’s
Groeilaantje zich dient te houden (bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst).
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Anne’s
Groeilaantje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij
een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover ik beschik aan u te
verstrekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@annesgroeilaantje.nl
Ik reageer binnen vier weken op uw verzoek.

Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de
gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy.
Anne’s Groeilaantje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens, dan vraag ik
u om hierover direct contact met me op te nemen. Ik ga ervan uit dat we samen tot een
oplossing komen. Mochten we er niet uitkomen dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tipons

Beveiliging persoonsgegevens
Anne’s Groeilaantje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden veilig opgeslagen, hierdoor is
het voor onbevoegden niet mogelijk gegevens in te zien. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
met me op via info@annesgroeilaantje.nl

Contactgegevens
Anne’s Groeilaantje
06-43237191
info@annesgroeilaantje.nl
www.annesgroeilaantje.nl
KVK: 83362266